0 items trong giỏ hàng
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Oxfam Hà Lan

Oxfam tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Phương Dung
Cán bộ Truyền thông
Địa chỉ: 22 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam
Email: ntpdung@oxfam.org.uk
Điện thoại: +84 4 3945 4448 (máy lẻ 613)
Website: http://www.oxfamblogs.org/vietnam

Translate »